טופס הזמנת חבילה The Cullinan

טופס הזמנת חבילה The Cullinan

לקוח יקר אנא ממך קרא בעיון את טופס הזמנת/הסכם עבודה, ראה ההסכם בא להגן עליך!!!

תנאי התשלום, מזומן/צ'ק/כ"א(טלפוני בלבד)/העברה בנקאית. תשלום במזומן/צ'ק בסיום ביצוע העבודה. חשבונית נשלחת בדואר לאחר התשלום.

הובהר לי בזאת, כי אסור לי לייצור קשר העסקתי עם העובד/ת וכל קשר אחר בשום פנים ואופן ולאלתר ובמידה וארצה להמשיך לפנות אל העובדת ייעשה הדבר אך ורק על ידי החברה בלבד ובאישורה ולא על ידי שום גורם אחר וזאת לאחר הודעה בכתב מהחברה אשר תישלח אלי בדואר. חל איסור על החלפת מס' טלפונים או כל דרך התקשרות כזו או אחרת עם העובדת (מדיה, אינטרנט, אס אם אס, סלולר, וואטסאפ וכו') ברור לי כי התקשרות עם העובדת תהיה, תתקיים ותתבצע אך ורק על ידי החברה ובדרכה בלבד.

ידוע לי שהחברה משלמת את כל ההוצאות והמיסים החלים עליה כלפי העובד/ת למשל (ביטוח לאומי, דמי בריאות, הבראה, פנסיה ונסיעות כמפורש בחוק) ואין אני להלן הלקוח אחראי לשלמם לרשויות המדינה והמס ולא באופן ישיר כלפי העובד/ת.

התנהלות בזמן היפצעות העובד/ת בזמן עבודה: עלי לדווח במידית לחברה ואם הנזק חמור ואינו משתמע לשני פנים עלי להפעיל שיקול דעת ובמידת הצורך להזמין ניידת אמבולנס לפינוי העובד/ת לבית החולים הקרוב.

חל איסור מוחלט על הטרדה מינית, בין מילולית ובין מעשית כלפי העובד/ת.

בחברתנו אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת לא לפגוע בזכויות העובד/ת, כמו כן לאחר שמונה שעות עבודה מתחייב הלקוח/ה לספק לעובד/ת הפסקת מנוחה בת חצי שעה כרשום בחוק.

תנאי ביטול העסקה, הודעת ביטול מתחת ל 24 שעות מזמן אישור העסקה יחויב הלקוח/ה ב 30% (שלושים אחוז) מסך העסקה הכוללת. העברת ההזמנה לימים אחרים תינתן בכל עת לאותה המשמרת ולסכום העסקה ולתנאי החבילה בו הוסכם עם החברה בעת ביצוע ההזמנה וכפוף לאותו אזור ההזמנה (לא תינתן אפשרות להחלפת אזור, נתון לשיקול החברה). במידה והעובד הגיע לביצוע העבודה ולא היה מענה טלפוני ולחילופין אם דפק בדלת או באינטרקום וסירב הלקוח לפתוח או לקבל את פני העובד/ת, יחויב הלקוח בתשלום בגין הזמנת העבודה ויחשב הדבר כהפרה בלתי חוזרת של העסקה וכספו לא יוחזר.

יתכנו הפרשי זמן הגעה לבית הלקוח של חצי שעה לערך, מהשעה שנקבעה בהזמנת העבודה עקב תחבורה, כבישים, פקקי תנועה וכיו"ב.

החברה רשאית לשנות את מבצעיה ומחיריה המפורסמים במדיה, אינטרנט והפצה בכל עת.

מסמך זה מהווה ראייה משפטית.

העובר על מסמך זה ותנאי החברה המוזכרים בו תוגש כנגדו תביעה בביה"מ השלום וכל הכרוך בהוצאות משפטיות, קנסות והיטלים נלווים, שכ"ט עו"ד וכו'.

זכור כי "העסקת עובד שלא כחוק הינה עבירה על חוקי המדינה" זה לא חוקי וזה לא עובד.